એકમ કસોટી

એકમ કસોટી

કસોટી પેપર પ્રથમ સત્ર
એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાનધોરણ-૬પ્રથમ સત્ર
(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ પટેલ  Pipalava School તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ ચૌહાણ તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)
 (આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ ચૌહાણ તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)
 એકમ કસોટી : ગણિતધોરણ-૮પ્રથમ સત્ર
(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ ચૌહાણ તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)

એકમ કસોટી : ગુજરાતીધોરણ-૭પ્રથમ સત્ર
 એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાનધોરણ-૭પ્રથમ સત્ર
(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ પટેલ  Pipalava School તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)


(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ ચૌહાણ તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)
એકમ કસોટી : ગુજરાતીધોરણ-૮પ્રથમ સત્ર
ક્વિઝ : ગુજરાતીધોરણ-૭પ્રથમ સત્ર 

એકમ કસોટી : હિન્દીધોરણ-૬પ્રથમ સત્ર

(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ ચૌહાણ તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)

એકમ કસોટી : હિન્દીધોરણ-૭પ્રથમ સત્ર


(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ ચૌહાણ તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)
એકમ કસોટી : હિન્દીધોરણ-૮પ્રથમ સત્ર


(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ ચૌહાણ તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)धोरण -8 विज्ञान अने टेक्नोलॉजी द्वितीय सत्र पाठ 1 थी 8 ना यूनिट टेस्ट.


धोरण -8 विज्ञान अने टेक्नोलॉजी द्वितीय सत्र पाठ 1 थी 8 ना यूनिट टेस्ट.
⬇⬇
ऐकम -1- वायु नी बनावट. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/std-8-second-semester-science_44.html?m=1
⬇⬇
ऐकम -2- अणु रचना. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/std-8-second-semester-science_26.html?m=1
⬇⬇
ऐकम -3- धातु अधातु. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/std-8-second-semester-science_28.html?m=1
⬇⬇
ऐकम -4- लेंस. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/std-8-second-semester-science_29.html?m=1
⬇⬇
ऐकम -5- प्रजनन तंत्र. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/std-8-second-semester-science_48.html?m=1
⬇⬇
ऐकम -6- दहन. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/std-8-second-semester-science_73.html?m=1
⬇⬇
ऐकम -7- अश्मि बळतण. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/std-8-second-semester-science_7.html?m=1
⬇⬇
ऐकम -8- सौर उपकरणों. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/std-8-second-semester-science.html?m=1
⬇⬇
धोरण -8 विज्ञान अने टेक्नोलॉजी द्वितीय सत्र पाठ 1 थी 8 ना यूनिट टेस्ट. पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/std-8-second-semester-science_77.html?m=1
⬇⬇
चणा शा माटे खावा जोइअे ? तेना आ 12 पेज जोइ लो. ⤵ ⤵ 

No comments: